Nadpis Číslo zmluvy Predmet Hodnota zmluvy Zmluvné strany Dátum zverejnenia zmluvy
Príkazná zmluva č. 4/2022 č. 4/2022 Predmetom tejto zmluvy je: Veľkonočný koncert v letohrádku Dardanely 500 Organizácia: Múzeum Spiša, Príkazník: Júlia Grejtáková
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov číslo 123/2022 č. 123/2022 1. Predmetom zmluvy je výpožička predmetov nezbierkovej povahy (ďalej len „vecí“) z výstavného projektu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici (ďalej len SSM) v počte 12 (slovom dvanásť) podľa zoznamu v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Požičiavateľ prehlasuje, že je oprávnený s vecami nakladať v zmysle tejto zmluvy a veci sú spôsobilé na užívanie podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy
200 € Požičiavateľ: Stredoslovenské múzeum , Vypožičiavateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zmluva o výpožičke č. 1/2022 Zmluva o výpožičke č. 1/2022 1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov 2 ks (ďalej len „veci“) zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Vec je spôsobilá na dočasné užívanie podľa článku III. tejto zmluvy.
0 Požičiavateľ : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Vypožičiavateľ : SNM – Hudobné múzeum
Príkazná zmluva č. 3/2022 3/2022 Predmetom tejto zmluvy je: Zaškolenie na pracovné miesto „ správca budov“ 400 € Organizácia: Múzeum Spiša , Príkazník: Ing. Ondrej Chabada
Zmluva o dielo č4 Somr Zmluva o dielo 2021/4 - Somr Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie prekreslenie archeologických nálezov z I. etapy archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad). 1000 € Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Zhotoviteľ: Jaroslav Somr
Zmluva o diel č.2 - Šimunková Zmluva o diel 2021/2 - Šimunková Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie analýza zvieracích kostí z I. etapy archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad). 500 € Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Zhotoviteľ: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.
Zmluva o dielo - Spišské Tomášovce 2021 Zmluva o dielo – Spišské Tomášovce 2021 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu. 1 740€ Zhotoviteľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Objednávateľ: Obec Spišské Tomášovce
Zmluva o dielo č. 3/2021 Zmluva o dielo č. 3/2021 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumejú parciálne pracovné úlohy súvisiace s archeologickým výskumom realizovaným na vedecké a dokumentačné účely na púchovskom hradisku v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad. 2 000€ Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Zhotoviteľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Nájomná zmluva č. 3/2021 3/2021 Nájom nebytových priestorov. 300 € Prenajímateľ: Múzeum Spiša, Nájomca: NUNEZ NFE s.r.o
Nájomná zmluva zmluva č. 2/2021 2/2021 Nájom nebytových priestorov. 200 € Prenajímateľ: Múzeum Spiša, Nájomca: Con moto Slovakia
Kúpna zmluva č. 5/2021/DO Kúpna zmluva č. 5/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 2 ks nábytkových predmetov, nočných stolíkov, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 100 € Predávajúci: Tomáš Sládek
, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kúpna zmluva č. 11/2021/DO Kúpna zmluva č. 11/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks archiválií / Kúpnej zmluvy z roku 1923, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 20 € Predávajúci: Mária Turčanová
, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kúpna zmluva č. 2/2021/DO Kúpna zmluva č. 2/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 3 ks historických predmetov, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 500 € Predávajúci: Emília Havrilková
, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kúpna zmluva č. 8/2021/DO Kúpna zmluva č. 8/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks stolíka podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 362 € Predávajúci: Ing. Mária Gajdošiková
, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kúpna zmluva č. 3/2021/DO Kúpna zmluva č. 3/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 5 ks historických nábytkových predmetov podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 800 € Predávajúci: Jozef Čelinák
, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kúpna zmluva č. 6/2021/DO Kúpna zmluva č. 6/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 4 ks predmetov viažucich sa k histórií pôsobenia závodu Nový Domov v SNV, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 200 € Predávajúci: Mária Hanzelyová
, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kúpna zmluva č. 4/2021/DO Kúpna zmluva č. 4/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 2 ks nábytkových predmetov podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 360 € Predávajúci: Marián Mudrák
, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kúpna zmluva č. 10/2021/DO Kúpna zmluva č. 10/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 2 ks nábytkových predmetov podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 100 € Predávajúci: Ing. Oliver Frlička
, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kúpna zmluva č. 7/2021/DO Kúpna zmluva č. 7/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 3 ks nábytkových predmetov podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 120 € Predávajúci: Emília Sušinková, rod. Bednáriková, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kúpna zmluva č. 1/2021/DO Kúpna zmluva č. 1/2021/DO Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks historického predmetu ateliérovej kamery z ateliéru G. Matz a spol., podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 1100€ Predávajúci: Magdaléna Soošová (rod. Hegenbartová)
, Kupujúci: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
2021_08 Zmluva o dielo Letanovce 2021_08 Zmluva o dielo Letanovce Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu podľa § 35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na ploche stavby Cyklistický chodník – líniová stavba – v katastrálnom území Letanovce. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice č. KPUKE-2018/22015-04/98325/HT zo dňa 07.12.2018 oprávnenou právnickou osobou Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Máriou Hudákovou (v zozname držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum vedený pod č. 135.1), podľa § 35 a pamiatkového zákona.
1 760 € Zhotoviteľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Objednávateľ: Obec Letanovce
MK-2176/2021-423 MK-2176/2021-423 I. etapa archeologického výskum na vedecké a dokumentačné účely Hospodárskej stavby Kaštieľa v Markušovciach. 6 000 € Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Prijímateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
MK-2177/2021-423 MK-2177/2021-423 I. etapa geofyzikálneho prieskumu púchovského hradiska v obci Jánovce (okres Poprad). 4 000 € Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Prijímateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
MK-2473/2021-423 MK-2473/2021-423 Reštaurátorský výskum fresiek koncertnej sály Letohrádku v Markušovciach. 6 000 € Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Prijímateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
2021_08 Darovacia zmluva PJS Renova 2021_08 Darovacia zmluva PJS Renova Predmetom zmluvy je jednorázový finančný príspevok na náklady spojené s podujatím LETOhranie 2021, ktoré sa bude konať 29.8.2021 200 € Obdarovaný: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Darca: PJS Renova, s. r. o
2021_08 Darovacia zmluva Utai 2021_08 Darovacia zmluva Utai Predmetom zmluvy je jednorázový finančný príspevok na náklady s podujatím LetoHranie 2021, ktoré sa bude konať 29.8.2021 400 € Obdarovaný: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsu, Darca: Ústav technológií a inovácií, s. r. o.
2021-08 Zmluva o dielo 2021-08 Zmluva o dielo Výrobu pánskeho historického kostýmu na figurínu, „kupca“, v rozsahu: ľanová košeľa, nohavice z vlny, zamatová čiapka, spodný kabátec, zamatová šuba, kožená obuv, kožená kapsa, opasok s prackou a nákončím.
Výrobu pánskeho historického kostýmu na figurínu, „šľachtic“, v rozsahu: spodná ľanová tunika s výšivkou, vrchný surcot podšívaný, plášť vlnený podšívaný, kožený opasok s prackou a nákončím, brošňa ma surcot a kožená obuv.
Výrobu pánskeho historického kostýmu na figurínu, „kopijník“, v rozsahu: spodná ľanová košeľa, prešívanica, nohavice vlnené, tenký kožený opasok, prilba, krúžková zbroj (košeľa), kožená obuv.
2 985 € Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Zhotoviteľ: St. George´s workshop – Lenka Pajer
Zmluva o dielo - Veverka 2021-07-13 Zmluva o dielo Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „Realizácia ďalšej etapy expozície História Spiša“ 69 960 € Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi , Zhotoviteľ: VEVERKA s.r.o.
Príkazná zmluva 7/2021 7/2021 Príprava, skúška a moderovanie konferencie 100 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Adriana Wachterová
Partnership Agreement of the Project CLT01011 Partnership Agreement of the Project CLT01011 Partnership Agreement for the implementation of the Project “Manor House Susanna - An Experience In The Museum”, CLT01011 109 090 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Gagarín ehf.
Zmluva o dielo - Atelier Masár Bez čísla Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa/nadobúdateľa dielo: Architektonicko-výtvarný návrh a realizačný projekt nových expozícií" v objekte hospodárskej budovy v areáli kaštieľa v Markušovciach (ďalej len „dielo“). 29 820 € Ateliér Masár s.r.o., Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Projektová zmluva k projektu: CLT01011 959/2020 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie Projektového grantu zo strany Správcu programu Prijímateľovi s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu. Sumár podľa rozpočtu v prílohe Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Stredná odborná škola drevárska, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš