Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

NÁZOV PROJEKTU: DEJINY NEMCOV NA SPIŠI
ČÍSLO PROJEKTU: 23-160-00486

Kolektívna monografia Dejiny Nemcov na Spiši bola vydaná v rámci edície Dejiny národností na Spiši. V roku 2020 bola vydaná publikácia Dejiny Rusínov na Spiši. Kniha Dejiny Nemcov na Spiši na ňu priamo nadväzuje a je druhým zväzkom v spomínanej edícii. Zaoberá sa dejinami a etnografiou spišských Nemcov.

Fond na podporu umenia

Číslo projektu: 23-521-01531

Názov projektu: Nemci na Spiši

Výstava Nemci na Spiši je realizovaná v rámci cyklu výstav venovaných jednotlivým národnostiam na Spiši. V roku 2020 bola realizovaná výstava Rusíni na Spiši. Výstava Nemci na Spiši na ňu priamo nadväzuje. Zaoberá sa dejinami a kultúrou spišských Nemcov.

Číslo projektu: 22-540-04056

Názov projektu: Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce – Kláštorisko, 2: etapa

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 2023 úspešne zrealizovalo 2. etapu projektu, ktorého cieľom bolo reštaurovanie 42 kusov unikátnych gotických a ranonovovekých kachlíc z lokality Letanovce – Kláštorisko.

Číslo projektu: 22-521-01937

Názov projektu: Spišská župa – 100 rokov od zániku

Výstava realizovaná pri príležitosti 100. výročia zániku Spišskej župy predstavuje osem storočí existencie administratívneho celku, ktorý sa radil k najznámejším a najvýznamnejším v stredoeurópskom priestore. Počas stáročí Spiš charakterizovalo pestré národnostné i náboženské zloženie jeho obyvateľstva, ako aj špecifická správna štruktúra. Najdôležitejšie udalosti z histórie regiónu sú návštevníkom priblížené na baneroch chronologicky podľa jednotlivých storočí, počnúc 12. storočím.

Číslo projektu: 22-521-01724

2. etapa archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a súkromnou spoločnosťou Archeológia Spiš realizovalo v roku 2022 už 2. etapu archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Jánovce-Machalovce, v polohe Hradisko. Na výskume sa zúčastnilo tiež 13 študentov z Katedry archeológie FF UKF v Nitre a jeden doktorand z Ústavu pro archeológii Karlovej univerzity v Prahe.

Číslo projektu: 22-521-01921

Prírodovedný výskum – Branisko – II. etapa

Prírodovední pracovníci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi v kooperácii s externými vedeckými spolupracovníkmi realizovali v roku 2022 prírodovedný výskum geomorfologického celku Branisko. Nadviazali ním na prvú etapu výskumu prebiehajúcu v predchádzajúcom roku.

Reštaurovanie historického plátna z ateliéru Matz a spol.

Projekt: podporil Fond na podporu umenia

Zámerom projektu bolo reštaurovanie zbierkového predmetu z odboru dejiny umenia z fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vybraný predmet na reštaurovanie predstavuje špecifickú zbierku, ktorú múzeum získalo v akvizícii od potomkov majiteľky významného fotoateliéru Matz a spol. z konca 19. a začiatku 20. storočia. Historické ateliérové plátno už druhé v poradí bolo inštalované v Stálej expozícii Histórie Spiša v časti Dejiny Spišskej Novej Vsi. Zbierkový predmet patrí medzi jedinečné autentické kusy, ktoré približujú existenciu spomínaného ateliéru.

Číslo projektu – 21-523-07017

Príroda Spiša – realizácia I. etapy expozície

Sídlo Múzea Spiša prešlo v rokoch 2015 – 2016 rozsiahlou rekonštrukciou. V tomto čase začala príprava novej prírodovednej expozície, ktorá by komplexne prezentovala prírodu Spiša. Zámerom tohto projektu bola realizácia prvej etapy expozície v troch úvodných miestnostiach. Prvá miestnosť predstavuje históriu múzejníctva na Spiši prostredníctvom priestorovej inštalácie múzea rodiny Csáky v Hodkovciach a interaktívneho kiosku s doplnkovými informáciami.

Číslo projektu: 21-521-01674

I. etapa archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)

Múzeum Spiša v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a spoločnosťou Archeológia Spiš realizovalo v roku 2021 projekt archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Jánovce-Machalovce, v polohe Hradisko. Výskum priniesol doklady osídlenia v minulosti, predovšetkým v dobe laténskej.

Tradície inšpirujú inovácie

Múzeum v pohybe a obraze (Interaktivita v nových expozíciách História a Príroda Spiša)

Tradície inšpirujú inovácie

Základné informácie

Celkové výdavky 57 770,00€
Doba realizácie 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022

Cieľ projektu

Zámerom projektu je inováciou nových expozícií História a Príroda Spiša (2021, 2022) vytvoriť netradičné, unikátne kultúrne služby v Múzeu Spiša, ktoré zavedením nových technologických nástrojov, digitálnych riešení a aplikácií poskytnú návštevníkom novú formu zážitku v múzeu.