Naša ponuka vzdelávacích programov pre školy

  Vzdelávacie programy pre školy a tábory  

Výber vzdelávacích programov, ktoré si pre Vás pripravilo Múzeum Spiša
Ilustračný obrázok: Ponuka programov pre školy
Spoločenskovedná ponuka programov pre školy

V Múzeu Spiša sme pre Vás vypracovali niekoľko tém, ktoré vychádzajú z učebných osnov vyučovacieho predmetu Dejepis pre 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník základných škôl. Tieto témy budú zážitkovou formou prezentované v expozičných priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, čím sa ponúka jedinečná možnosť využitia vzácnych zbierkových predmetov, ktoré len umocnia zážitok a predstavu daného historického obdobia a zároveň umožňujú so žiakmi pracovať na rôznych súťaživých a zábavných aktivitách.

Ilustračný obrázok: Ponuka programov pre školy. Detský sprievodca po expozícii História Spiša
História Spiša - sprievodca pre najmenších

Primárnou cieľovou skupinou vzdelávacieho programu sú žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl vo veku 6 - 12 rokov. Sekundárnou cieľovou skupinou sú rodičia s deťmi a pedagógovia základných škôl v regióne. Program je postavený na dvoch základných myšlienkach, ktoré sa navzájom prelínajú. Na jednej strane hravou formou približuje históriu regiónu Spiš a mesta Spišská Nová Ves, na strane druhej rozvíja kreativitu a fantáziu účastníka pomocou jednotlivých omaľovaniek.

Ilustračný obrázok: Ponuka programov pre školy. Prírodovedná ponuka
Prírodovedná ponuka vzdelávacích programov pre školy

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi ponúka prírodovedné prednášky, náučné a tvorivé programy pre materské, základné a stredné školy, ktoré nadväzujú na učebné osnovy prírodovedných predmetov. Dĺžka trvania jednotlivých programov je 45 – 90 minút. Po dohode je možné dĺžku trvania či program prispôsobiť požiadavkám skupiny. Programy väčšinou pozostávajú z prednášky, ktorá je doplnená o náučnú aktivitu a tvorivú dielňu.