Ponuka vzdelávacích programov pre školy

  Vzdelávacie programy pre školy - spoločensko vedná ponuka  

Ak sa Vás niektorý z programov zaujal nezabudnite sa naň vopred objednať.

 

Vážený/ý pán riaditeľ, pani riaditeľka, milí učitelia dejepisu!

Dovoľujeme si Vás týmto osloviť na spoluprácu pri vyučovaní predmetu Dejepis na II. stupni základných škôl. Spoznajte AKO PLYNUL ČAS s Múzeom Spiša.

Cieľom tohto projektu je podnietiť v žiakoch záujem nie len o vyučovací predmet dejepis, ale predovšetkým o históriu regiónu Spiša a našu národnú históriu. Zámerom je podnietiť úctu k svojim predkom, ako i k tomu, čo nám zanechali, aby i ďalšie generácie mali záujem na ochrane a zveľaďovaní nášho kultúrneho dedičstva.

V Múzeu Spiša sme pre Vás vypracovali niekoľko tém, ktoré vychádzajú z učebných osnov vyučovacieho predmetu Dejepis pre 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník ZŠ. Tieto témy budú zážitkovou formou prezentované v expozičných priestoroch Múzea Spiša, čím sa ponúka jedinečná možnosť využitia vzácnych zbierkových predmetov, ktoré len umocnia zážitok a predstavu daného historického obdobia a zároveň umožňujú so žiakmi pracovať na rôznych súťaživých a zábavných aktivitách.

Program tvorí teoretická časť, ktorá pozostáva z PowerPoint prezentácie v expozícii, alebo z priamej prehliadky konkrétnej výstavy a praktická časť, pri ktorej žiaci vykonávajú aktivitu súvisiacu s danou témou. V rámci jednotlivých tém budú odprezentované pojmy, ktoré sa nachádzajú v učebniciach, takže tieto hodiny dejepisu v múzeu sa môžu stať súčasťou vyučovacieho procesu, či už ako vysvetlenie novej látky, alebo ako opakovanie daného celku.

Informácie

 Celková dĺžka: 40 minút
Vstupné: 1€
Maximálna kapacita: cca 30 žiakov / jedna trieda
Iné: V prípade záujmu je potrebné objednať sa vopred.

Kontakt na zodpovednú osobu

Kontaktná osoba: PhDr. Miroslava Lazniová
Pracovná pozícia: Múzejný pedagóg, kustód
e-mail: m.lazniova@muzeumspisa.com
telefón: 0917 746 338

Tešíme sa na spoluprácu!

Ponuku po odbornej a obsahovej stránke pripravila PhDr. Miroslava Lazniová.

Prvý stupeň základných škôl

ABECEDA MÚZEJNÍKA

Kto je to múzejník a čo je jeho práca?

Hravé predstavenie vybraných múzejných pojmov a exponátov zo zbierkového fondu múzea pomocou veselej múzejnej abecedy.

Aktivita: Neposlušné písmenká utiekli z vitríny. Z vytvorených skupín písmen vyskladaj správny názov exponátu.

MALÝ SPRIEVODCA

Zoznámte sa s prácou sprievodcu. Ako podávať správne informácie?

Aktivita: Žiaci si pozorne vypočujú krátky text, ktorý potom budú interpretovať tak, aby sa čo najviac podobal tomu pôvodnému. V ďalšej úlohe už budú sami opisovať predmet, ktorý vidia, pričom sa budú snažiť podať, čo najviac informácií o danom premete.

Druhý stupeň základných škôl

KTO OCHRAŇUJE HISTORICKÉ PAMIATKY

 • Čo je múzeum, čo je to depozitár
 • Aká je úloha múzeí
  • hmotné pamiatky
  • obrazové pamiatky
  • písomné historické pramene
 • Ako pracuje historik

Aktivita: Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín a podľa zadania vypracujú úlohu.

 • Prvá skupina vytvorí rodostrom
 • Druhá skupina vytvorí expozíciu

AKO SI ČLOVEK VYTVÁRAL RODINU

 • Rodinné obyčaje – priebeh, význam, a uchovanie zvykov alebo ich častí v súčasnosti; dôležitosť zvykov v živote našich predkov; prečo niektoré tradície miznú; majú zvyky ešte v súčasnej spoločnosti význam (narodenie a krst, svadba, smrť a pohreb)
 • Šľachtická rodina, vplyv konfesie na rodinu

Aktivita: Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín a podľa zadania vypracujú úlohy.

 • Jedna skupina zostaví šľachtickú a druhá skupina sedliacku/roľnícku rodinu za pomoci bábok.
 • Z pripravených predmetov si každá skupina vyberie tie, ktoré paria k jej rodine a pokúsi sa zostaviť denný program danej rodiny.
 • Diskusia – porovnanie života týchto dvoch rodín.

PRVÉ KNIHY

 • Kniha v čase
 • Kniha v knižnici a kniha ako zbierkový predmet múzea

Aktivita: Návšteva múzejnej knižnice, ukážky starých kníh zo zbierkového fondu múzea.

OBRAZY STAROVEKEJ SPOLOČNOSTI

 • Práca archeológa
 • Život Keltov v Jánovciach

Aktivita: Žiaci plnia úlohy.

 • Z pripravených predmetov/pracovných pomôcok/ vyberte také, ktoré pri svojej práci používa archeológ.
 • Za pomoci týchto pracovných pomôcok nájdite v nádobe s hlinou čo najviac rôznych artefaktov.

GRÉCKO BÁJÍ A POVESTÍ

 • Najznámejšie grécke božstvá a ich atribúty
 • Grécka mytológia v umení
 • Bohovia z rôznych kútov sveta – čo mali spoločné?

Aktivita: Ukážka umelecko-historických predmetov zo zbierkového fondu múzea, na ktorých sú vyobrazené mytologické motívy.

 • Diskusia – kulty v minulosti a dnes. Duchovný život vs. virtuálna realita.

AKO SA ŽILO V STREDOVEKU

 • Spoločenské vrstvy obyvateľstva (Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte)
 • Stredoveké sídla

Aktivita:Žiaci budú rozdelení do skupín a podľa zadania vypracujú úlohy.

 • Jeden deň v stredoveku. Deti sú rozdelené do jednotlivých spoločenských vrstiev a snažia sa podľa toho vyriešiť zadanú situáciu.

KULTÚRA, VEDA A UMENIE V STREDOVEKU

 • Stredoveké umenie
 • Románsky a gotický sloh na Spiši

Aktivita:Žiaci pracujú samostatne.

 • Výroba intarzovaného obrázku.

PREDKOVIA SLOVÁKOV V KARPATSKEJ KOTLINE

 • Slovania – príchod na naše územie, materiálna aj duchovná kultúra.
 • Zmeny v spôsobe života Slovanov po vzniku Veľkomoravskej ríše.

Aktivita: Kolektívna práca.

 • Žiaci vytipujú predmety potrebné k prežitiu v prípade obliehania a vybudujú hradisko, do ktorého tieto predmety uložia.

REFORMÁCIA A KATOLÍCKA REFORMA

 • Priebeh reformácie a rekatolizácie na Spiši v 16. a 17. storočí.
 • Stručný prehľad dejín evanjelickej cirkvi a. v. na Spiši v 18. – 21. storočí.

Aktivita: Prehliadka evanjelických náboženských kníh vo fonde Múzea Spiša.

OSVIETENÁ PANOVNÍČKA

 • Vzťah Márie Terézie k Provincii 16. spišských miest a mestu Spišská Nová Ves
 • Reformy Márie Terézie a Jozefa II.

Aktivita: Aké by malo byť školstvo podľa vás?

 • Na základe jednotlivých bodov si spolu vypracujeme vlastnú reformu školstva.
 • Diskusia – čo považujete pri vzdelávaní za prínosné a čo je naopak podľa vás prekážkou? Ktoré praktiky z minulosti by ste chceli do vyučovacieho procesu vrátiť a ktoré súčasné by ste radšej poslali späť do minulosti?

EPOCHA OSVIETENSKÝCH VZDELANCOV

 • Uhorskí osvietenci
 • Vzdelanec zo Spiša a jeho význam pre Spiš i Uhorsko

Aktivita: Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín a budú spoločne súťažiť.

 • Každá skupina dostane rovnaký počet rôznych cudzích slov. Úlohou skupín bude vysvetliť ich význam. Vyhráva skupina, ktorej sa podarí určiť väčší počet slov.

NAPOLEON BONAPARTE A NAPOLEÓNSKE VOJNY

 • Kto bol Napoleon I.
 • Andrej Máriássy - generál zo Spiša v napoleonskej dobe

Aktivita: Ukážka zbraní a zbroje (nielen z napoleonského obdobia) zo zbierkového fondu múzea.

KULTÚRA A UMENIE

 • Vplyv priemyselnej revolúcie
 • Umenie v 19. storočí

Aktivita: Výroba odznaku s vlastným motívom z obdobia biedermeiera.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE

 • Národy a národnosti v habsburskej monarchii – Rusíni na Spiši poľnohospodárstvo, stravovanie, odievanie, sviatky, architektúra, náboženstvo ...)

Aktivita: Krátky film o Rusínoch na Spiši

NA CESTE K SPOLOČNÉMU ŠTÁTU SLOVÁKOV A ČECHOV

 • Vznik Československej republiky - udalosti vypuknutia, priebehu a konca I. svetovej vojny v súvislosti s tzv. 1. odbojom a vznikom 1. Československej republiky
 • M. R. Štefánik a T. G. Masaryk - život a odkaz M. R. Štefánika, osudy rodiny Štefánikovcov v našom meste a regióne a život a politika T. G. Masaryka.

Aktivita: Prezentácia dobových predmetov a práca s mapami Rakúsko-uhorskej monarchie a 1. Československej republiky.

NOVÉ ŠTÁTY NA MAPE EURÓPY

 • Začlenenie Spiša do ČSR.
 • Odmietanie ČSR spišskými Nemcami a ďalšími skupinami obyvateľstva.
 • Prijatie myšlienky ČSR Slovákmi na Spiši.

Aktivita: Vedomostný kvíz.

ZÁPAS O KAŽDODENNÝ CHLIEB

 • Poľnohospodárstvo, remeslá a doplnkové zamestnania na Spiši – aký systém hospodárenia bol na Spiši; aké plodiny a hospodárske zvieratá boli základ v jednotlivých častiach Spiša; či bol každý roľník aj remeselník; ako fungovali remeslá a zamestnania- špecializované, doplnkové, sezónne a pod. a aké remeslá sa spájajú s regiónom
 • Ľudová strava – ako vyzerala strava a stravovanie kedysi v ľudovom prostredí; aké bolo stolovanie; čo bol základ jedálnička; aké boli raňajky, večere, či nedeľné jedlá; aký chlieb jedli ľudia kedysi;

Aktivita: Vedeli by ste žiť v dobe, kedy neboli obchody, kde by ste si kúpili chlieb, vajíčka, mlieko či maslo? - diskusia

 • Žiaci sú rozdelení do štyroch skupín a každá dostane ingrediencie/potraviny. Úlohou tímov je vymyslieť a opísať postup na prípravu jedla, ktoré by sa z daných ingrediencií dalo pripraviť a to tak, aby sa najedla celá rodina, avšak s prihliadnutím na životné podmienky roľníka na zač. 20. storočia.

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

 • Slovenské národné povstanie a oslobodenie

Aktivita: Ukážka dobových predmetov zo zbierkového fondu nášho múzea z doby II. svetovej vojny a práca s dobovými mapami.

Pražská jar a august 1968 v Spišskej Novej Vsi a na Spiši

 • Okupácia mesta a okresu Spišská Nová Ves v auguste 1968 (materiálne a ľudské straty, prejavy občanov).
 • Oslavy 700-ročnice mesta v tieni okupácie.

Aktivita: Ukážky originálnej dobovej tlače a vedomostný kvíz.

Nežná revolúcia na Spiši a v Spišskej Novej Vsi

 • Demonštrácie v Spišskej Novej Vsi v novembri a decembri 1989.
 • Dianie v meste a okrese Spišská Nová Ves po Nežnej revolúcii (demokratizácia spoločnosti, prvé slobodné voľby).

Aktivita: Ukážky originálnej dobovej tlače.

 • Žiaci budú rozdelení do skupín, v ktorých si vytvoria vlastné výstižné revolučné heslá.