Pohľad na Múzeum Spiša

Objekty v správe Múzea Spiša

O Múzeu Spiša (Provinčný dom)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi sídli od roku 1954 v historickej budove v centre námestia. Od 15. storočia do roku 1775 bola radnicou a v rokoch 1775 – 1876 administratívnym centrom Provincie XVI spišských miest. Pomenovanie Provinčný dom nadobudol objekt v sedemdesiatych rokoch 18. storočia. Prestavba radnice na provinčný dom sa realizovala v rokoch 1775 – 1776 pod vedením murárskeho majstra F. Bartla. Počas nej vznikla na priečelí budovy nádherná rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami. Ich obsah v symbolickej rovine vyjadruje vlastnosti, ktorými by sa mali riadiť verejní činitelia pri výkone svojich funkcií. Plechový štít s erbom provincie získal objekt koncom 19. storočia, keď sa po zániku provincie stal sídlom Sporiteľne XVI spišských miest. Po roku 1954 sa v priestoroch múzea inštalovali expozície zamerané na históriu a prírodu Spiša.

Expozícia v Provinčnom dome

V roku 2021 sa v Múzeu Spiša sprístupnila nová historická expozícia, ktorá sa skladá zo štyroch častí. Prvá sa venuje stavebnému vývoju Provinčného domu, druhá dejinám Provincie XVI spišských miest, tretia Spiša a štvrtá Spišskej Novej Vsi.

Kaštieľ

Kaštieľ v Markušovciach dal v renesančnom slohu v roku 1643 postaviť František Máriássy. Súčasná podoba budovy prezentuje rokokovú prestavbu z rokov 1772 – 1780, ktorú inicioval Wolfgang Máriássy. V 50. rokoch 20. storočia bolo v kaštieli zriadené múzeum. Po rekonštrukcii objektu v rokoch 1983 – 1994 sa v priestoroch kaštieľa sprístupnila Expozícia historického nábytku. Jej fundament tvoril nábytkový fond z kaštieľa v Hodkovciach (pod Spišským hradom), ktorý patril rodine Csáky.

Expozícia v kaštieli

Prezentuje vývoj a typové zastúpenie nábytkového umenia a interiérových doplnkov, ktoré sú chronologicky usporiadané od 17. storočia po začiatok 20. storočia. Obsahuje zaujímavé časti nábytku z obdobia klasicizmu, empíru, biedermeieru alebo novšieho chippendailu. Pozornosť určite upútajú i dobové doplnky zo súborov porcelánu, zrkadiel, zbraní, ale aj diela významných spišských maliarov ako J. Rombauer, J. Czauczik alebo J. J. Stunder či neustále sa obnovujúca zbierka historických hodín, ktoré svojim tikotom a zvonením umocňujú celkový dojem z prehliadky tejto vzácnej expozície. V priestoroch kaštieľa sa nachádza taktiež výstava, ktorá je venovaná rodu Máriássy. Spomínaní šľachtici iniciovali výstavbu kaštieľa i celého areálu súčasného múzea. Neoddeliteľnou súčasťou výstavy je pozostalosť Pála Máriássyho (*1911 – †2004), ktorá zároveň tvorí jedinečnú a neoceniteľnú súčasť zbierkového fondu múzea.

Letohrádok

Jednoposchodovú rokokovú budovu, ktorú v súčasnosti nazývame letohrádok Dardanely, dal postaviť Wolfgang Mariássy v poslednej štvrtine 18. storočia. V pôvodnej zmluve z roku 1775 bol objekt záhradného domu pomenovaný ako Babylon. Až na začiatku 20. storočia Ödön Máriássy uviedol, že v rodinnej tradícii sa nazýval Dardanely. Pri rozsiahlej rekonštrukcii v 80. rokoch 20. storočia sa obnovila stredná časť objektu, vrátane reštaurovania fresiek, a pristavali sa bočné krídla.

Expozícia v letohrádku

Od roku 1983 sa v objekte nachádza Expozícia klávesových hudobných nástrojov, ktorá je zameraná na domácich výrobcov. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že je jediná svojho druhu na Slovensku. Okrem klavírov obsahuje malé organy – pozitívy, harmóniá, ale aj rozsahom jedinečnú zbierku akordeónov a harmoník či ďalšie vzácne hudobné nástroje. Dominantným priestorom budovy je spoločenská sála na poschodí, v ktorej vyniká unikátna fresková maľba s výjavmi gréckej mytológie. V súčasnosti sa tento priestor využívaný aj na koncertnú činnosť.