Doplnkové programy pre školské skupiny

  História Spiša - sprievodca pre najmenších  

vzdelávací program vytvorený pre stálu historickú expozíciu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Primárnou cieľovou skupinou vzdelávacieho programu sú žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl vo veku 6 - 12 rokov. Sekundárnou cieľovou skupinou sú rodičia s deťmi a pedagógovia základných škôl v regióne. Program je postavený na dvoch základných myšlienkach, ktoré sa navzájom prelínajú. Na jednej strane hravou formou približuje históriu regiónu Spiš a mesta Spišská Nová Ves, na strane druhej rozvíja kreativitu a fantáziu účastníka pomocou jednotlivých omaľovaniek.

Program nadväzuje na učebné osnovy základných škôl v súvislosti s regionálnou výchovou. Pri príprave sme vychádzali zo vzdelávacích štandardov pre jednotlivé vyučovacie predmety pre prvý až šiesty ročník základnej školy.

Na základe nich žiak vie:

 • výtvarne zobraziť svoje predstavy a fantáziu na zadanú tému
 • vyhľadať v textúre čiar figurálne tvary podľa svojich predstáv, pomenovať ich
 • vytvoriť obraz s použitím bodov
 • povedať svoju interpretáciu videného obrazu
 • plynulo čítať s porozumením veku primerané texty
 • porozumieť informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo
 • napísať správne tvary písmen a číslic
 • na základe vlastných zážitkov vytvoriť krátky ústny prejav
 • opísať zmeny vzhľadu svojej obce a v spôsobe života jej obyvateľov pomocou historických fotografi
 • čítať náučný text s porozumením
 • napísať krátky text na základe vlastnej fantázie

Sprievodca je tvorený ako knižočka, omaľovánka veľkosti A6, pričom každý účastník sa stáva jej jedinečným tvorcom.

Informácie

 Celková dĺžka programu: 45 minút
Vstupné: 2,00 €
Maximálna kapacita: 20 až 25 žiakov / jedna trieda
Iné: V prípade záujmu je potrebné objednať sa vopred.

Kontakt:

e-mail: lektorky@muzeumspisa.com
telefón: 053 44 23 757