projekt_nadpis

Číslo projektu: 22-521-01724

2. etapa archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a súkromnou spoločnosťou Archeológia Spiš realizovalo v roku 2022 už 2. etapu archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Jánovce-Machalovce, v polohe Hradisko. Na výskume sa zúčastnilo tiež 13 študentov z Katedry archeológie FF UKF v Nitre a jeden doktorand z Ústavu pro archeológii Karlovej univerzity v Prahe.

Výskum priniesol doklady osídlenia v minulosti, predovšetkým v dobe laténskej. Sondážny výskum prebiehal v severozápadnej časti hradiska, pričom nadviazal na výsledky výskumu z roku 2021. Skúmané bolo požiarom zničené valové opevnenie hradiska a pozostatky kolovej stavby. Počas výskumu bolo získaných približne 3 000 nálezov, väčšina z nich z obdobia okolo 1. storočia pred Kr. až prelomu letopočtov. Najväčší súbor predstavuje keramika, nájdené však boli aj súčasti odevu a šperky (spony, náramok, súčasti opasku, sklenené koráliky), pracovné nástroje (prasleny, kamenné brúsiky, ihla, taviaci téglik) a zvieracie kosti. Výskum tiež zachytil stopy staršieho osídlenia z obdobia staršej a strednej doby laténskej, doby bronzovej (otomanská kultúra) a eneolitu (badenská kultúra).

Výskum púchovského hradiska v Jánovciach mal opäť interdisciplinárny charakter. Realizovalo sa detailné geodetické zameranie skúmaných úsekov (Ing. Marián Mackovjak), pedologické vrty a palynologická analýza (Mgr. Matej Styk, PhD., doc, Mgr. Mária Hajnalová, PhD., obaja FF UKF v Nitre) archeobotanická analýza (doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.), archeozoologická analýza zvieracieho osteologického materiálu (Mgr. Katarína Šimunková, PhD., FF UKF v Nitre), metalografické a petrografické analýzy kovových a keramických nálezov (Mgr. Martin Hložek, Ph.D., Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, České vysoké učení technické v Prahe) a geomagnetické datovanie (Mgr. Petr Schnabl, Ph.D., Geologický ústav AV ČR).

Realizáciu archeologického výskumu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia v programe 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Logo fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zaradenie projektu