Projekt FPU č. 23-521-01574

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a súkromnou spoločnosťou Archeológia Spiš realizovalo v roku 2023 už 3. etapu archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Jánovce-Machalovce, v polohe Hradisko. Výskum nadviazal na úspešné sezóny z rokov 2021 a 2022.

Projekt FPU č. 22-523-05589

Po úspešnom sprístupnení prvej etapy expozície Príroda Spiša v roku 2022 odhalilo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi návštevníkom aj jej druhú časť. Cieľom tohto projektu bolo pokračovanie v tvorbe expozície v dvoch miestnostiach, ktoré sú venované územiu Tatier, Popradskej kotliny, Kozích chrbtov a Levočských vrchov. Realizované sú špecifickou formou depozitov informácií, ktoré sú svojím oblúkovým tvarom prispôsobené historickej architektúre miestností.

Projekt FPU č. 23-521-01566

V roku 2023 kolektív odborných pracovníkov Múzea Spiša v spolupráci s externými špecialistami realizoval tretiu etapu prírodovedného výskumu Braniska. Viacročný terénny výskum je nevyhnutný kvôli nadobudnutiu relevantných komplexnejších informácií, ktoré sú potrebné k hlbšiemu poznaniu prírodných pomerov daného geomorfologického celku a súčasne k zachovaniu a ochrane prírodných hodnôt, ktorými disponuje. Cieľom výskumných aktivít bolo zhromaždiť nové poznatky o Branisku z odborov speleológia, geológia, botanika a zoológia.

Projekt FPU č. 22-521-01937

Výstava realizovaná pri príležitosti 100. výročia zániku Spišskej župy predstavuje osem storočí existencie administratívneho celku, ktorý sa radil k najznámejším a najvýznamnejším v stredoeurópskom priestore. Počas stáročí Spiš charakterizovalo pestré národnostné i náboženské zloženie jeho obyvateľstva, ako aj špecifická správna štruktúra. Najdôležitejšie udalosti z histórie regiónu sú návštevníkom priblížené na baneroch chronologicky podľa jednotlivých storočí, počnúc 12. storočím.

Projekt FPU č. 22-251-01724

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a súkromnou spoločnosťou Archeológia Spiš realizovalo v roku 2022 už 2. etapu archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Jánovce-Machalovce, v polohe Hradisko. Na výskume sa zúčastnilo tiež 13 študentov z Katedry archeológie FF UKF v Nitre a jeden doktorand z Ústavu pro archeológii Karlovej univerzity v Prahe.

Projekt reštaurovania plátna

Zámerom projektu bolo reštaurovanie zbierkového predmetu z odboru dejiny umenia z fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vybraný predmet na reštaurovanie predstavuje špecifickú zbierku, ktorú múzeum získalo v akvizícii od potomkov majiteľky významného fotoateliéru Matz a spol. z konca 19. a začiatku 20. storočia. Historické ateliérové plátno už druhé v poradí bolo inštalované v Stálej expozícii Histórie Spiša v časti Dejiny Spišskej Novej Vsi. Zbierkový predmet patrí medzi jedinečné autentické kusy, ktoré približujú existenciu spomínaného ateliéru.

Číslo projektu fpu 21-523-07017

Sídlo Múzea Spiša prešlo v rokoch 2015 – 2016 rozsiahlou rekonštrukciou. V tomto čase začala príprava novej prírodovednej expozície, ktorá by komplexne prezentovala prírodu Spiša. Zámerom tohto projektu bola realizácia prvej etapy expozície v troch úvodných miestnostiach. Prvá miestnosť predstavuje históriu múzejníctva na Spiši prostredníctvom priestorovej inštalácie múzea rodiny Csáky v Hodkovciach a interaktívneho kiosku s doplnkovými informáciami.