Číslo zmluvy
č. 123/2022
Predmet
1. Predmetom zmluvy je výpožička predmetov nezbierkovej povahy (ďalej len „vecí“) z výstavného projektu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici (ďalej len SSM) v počte 12 (slovom dvanásť) podľa zoznamu v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Požičiavateľ prehlasuje, že je oprávnený s vecami nakladať v zmysle tejto zmluvy a veci sú spôsobilé na užívanie podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy
Zmluvná strana
Požičiavateľ: Stredoslovenské múzeum
Vypožičiavateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
200 €
Zmluva náhľad PDF