Číslo zmluvy
Zmluva o výpožičke č. 1/2022
Predmet
1. Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov 2 ks (ďalej len „veci“) zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Vec je spôsobilá na dočasné užívanie podľa článku III. tejto zmluvy.
Zmluvná strana
Požičiavateľ : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Vypožičiavateľ : SNM – Hudobné múzeum
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
0
Zmluva náhľad PDF