Číslo zmluvy
2021_08 Zmluva o dielo Letanovce
Predmet
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu podľa § 35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na ploche stavby Cyklistický chodník – líniová stavba – v katastrálnom území Letanovce. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice č. KPUKE-2018/22015-04/98325/HT zo dňa 07.12.2018 oprávnenou právnickou osobou Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Máriou Hudákovou (v zozname držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum vedený pod č. 135.1), podľa § 35 a pamiatkového zákona.
Zmluvná strana
Zhotoviteľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Objednávateľ: Obec Letanovce
Druh zmluvy
Dátum zverejnenia
Hodnota zmluvy
1 760 €
Zmluva náhľad PDF