Výbrus keramiky, metalografické rozbory, spektrometrická analýza
a konzervovanie nálezov
 

Prieskum trhu na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu zákazky: „Výbrus keramiky, metalografické rozbory, spektrometrická analýza a konzervovanie nálezov“ získaných počas archeologického výskumu v polohe Hradisko v obci Jánovce (okr. Poprad). Analýza sa realizuje v rámci projektu podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia s názvom „3. etapa archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)“, č. projektu 23-521-01574.

TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY:

október – december 2023 – výbrus keramiky, metalografické rozbory trosky, spektrometrická analýza kovov, konzervovanie nálezov

NÁPLŇ VÝKONU UCHÁDZAČA:

  • výbrus keramiky (64 ks), metalografické rozbory trosky a zliatkov (11 ks), spektrometrická analýza kovov (28 ks), konzervovanie nálezov (17 ks)
  • vypracovanie správy z jednotlivých analýz, vypracovanie konzervátorskej správy

CENOVÁ PONUKA BY MALA POZOSTÁVAŤ Z IDENTIFIKÁCIE UCHÁDZAČA:

  • obchodné meno alebo názov,
  • adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti
  • identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
  • meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom

Od úspešného uchádzača sa očakáva maximálna precíznosť a flexibilita.
Vašu cenovú ponuku môžete doručiť do 31. 10. 2023 (osobne, elektronicky, poštou).