Prieskum trhu na vykonanie jazykovej korektúry plánovanej publikácie „Dejiny Nemcov na Spiši“.
Prieskum trhu bol ukončený

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO“) na vykonanie jazykovej korektúry plánovanej publikácie „Dejiny Nemcov na Spiši“. Ide o odbornú kolektívnu monografiu. Text publikácie predstavuje 550 normostrán (vrátane poznámok pod čiarou). Jazyková korektúra knihy bude pravdepodobne prebiehať v máji 2023. Presný dátum začiatku korektorských prác bude ešte upresnený najmenej týždeň pred odovzdaním rukopisu.

Minimálne požiadavky na uchádzača:

  • aspoň 5 rokov praxe v oblasti jazykovej korektúry odborných historických textov (profesijný životopis),
  • aspoň 3 ukážky z portfólia.

Náplň výkonu uchádzača:

  • jazykové korektúry textu monografie v rozsahu 550 normostrán,
  • jazykové korektúry je nutné realizovať do 21 kalendárnych dní od odovzdania rukopisu korektorovi,
  • prehliadnutie textu zalomenej knihy pred odovzdaním do tlače (max. 5 dní),
  • pohotové vykonanie finálnej korektúry v prípade zmeny časti textu pred odovzdaním do tlače (max. 1 deň).

Od úspešného uchádzača sa očakáva maximálna precíznosť a flexibilita.

Vašu cenovú ponuku môžete doručiť do 2. 5. 2023 (osobne, elektronicky, poštou).