Prieskum trhu na realizáciu zákazky
„Spracovanie kapitoly o nálezoch z doby laténskej a rímskej“
 

Prieskum trhu na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu zákazky „Spracovanie kapitoly o nálezoch z doby laténskej a rímskej do pripravovanej vedeckej monografie“. Spracovanie kapitoly sa realizuje v rámci projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR s názvom „Archeologické prieskumy v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad (1. etapa prípravy publikácie)“, č. projektu MK-6582/2022-180.

TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY:

  • október – december 2023 – príprava kapitoly spracovávajúcej archeologické nálezy z doby laténskej a rímskej do pripravovanej vedeckej monografie

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
  • vedecká činnosť zameraná na materiálnu kultúru doby laténskej a doby rímskej – dokladovaná zoznamom publikačnej činnosti uchádzača
  • skúsenosti so spracovávaním archeologických nálezov púchovskej kultúry (doba laténska, staršia doba rímska) rozšírenej na území severného Slovenska

NÁPLŇ VÝKONU UCHÁDZAČA:

  • spracovanie archeologických nálezov z doby laténskej a doby rímskej získaných počas systematických prieskumov archeologickej lokality Pod Hradiskom v katastri obce Jánovce-Machalovce do podoby kapitoly pripravovanej vedeckej monografie, a to v rozsahu 100 NS

CENOVÁ PONUKA BY MALA POZOSTÁVAŤ Z IDENTIFIKÁCIE UCHÁDZAČA:

  • obchodné meno alebo názov,
  • adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti
  • identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
  • meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom

Od úspešného uchádzača sa očakáva maximálna precíznosť a flexibilita.
Vašu cenovú ponuku môžete doručiť do 31. 10. 2023 (osobne, elektronicky, poštou).