Pohľad na Múzeum Spiša

O múzeu Spiša
v Spišskej Novej Vsi

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je od roku 2002 Košický samosprávny kraj (zákon č. 302/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z.z.). Právnym dokladom je zriaďovacia listina aktualizovaná zriaďovateľom s účinnosťou od 1.4.2009, s dodatkom z 11.7.2016. Postavenie, úlohu múzea, ako aj podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu, upravuje zákon č. 38/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

Múzeum Spiša sídli (od vzniku 1951) v meste Spišská Nová Ves, v jeho centre na území pamiatkovej zóny, na Letnej ul. č. 50, v historickej budove – Provinčný dom, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum Spiša spravuje pobočné zariadenia s objektmi a expozíciami: Kaštieľ Markušovce (Expozícia historického nábytku), Letohrádok Dardanely (Expozícia klávesových hudobných nástrojov), Národopisné múzeum Smižany (Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša), Rodný dom kpt. Jána Nálepku v Smižanoch.

Múzeum Spiša patrí medzi najkomplexnejšie regionálne múzeá nielen na Spiši, ale aj v rámci celého regiónu Východného Slovenska a Slovenska vôbec. Jeho zbernou oblasťou je územie regiónu Spiš v historickom kontexte, teda jeho pôsobnosť v súčasnosti zasahuje do územných celkov dvoch krajov Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Nadregionálny význam múzea je daný i jeho širokou špecializáciou: na dejiny výroby klávesových nástrojov a vývoja nábytku na Slovensku, prírodovedný výskum a baníctvo na Spiši, ako aj na dokumentáciu histórie mesta a regiónu. Obsah zbierkových fondov je komplexný a rozsiahly s počtom 150 tisíc zbierkových predmetov z odborov: história, národopis, dejiny umenia, dejiny hudby, dejiny techniky, numizmatika, archeológia, baníctvo, mineralógia, petrografia, paleontológia, botanika a zoológia.

Kontakty

Adresa: Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: +421 53 44 237 57
E-mail: lektorky@muzeumspisa.com