Súťaž o najkrajšiu kraslicu. Ilustračný obrázok

Súťaž o najkrajšiu kraslicu

7. ročník súťaže „O najkrajšiu kraslicu“
2. ročník súťaže „Najkrajšia výtvarná práca s tématikou sviatkov jari“

Organizácia súťaže

Organizátorom súťaží „O najkrajšiu kraslicu“ a „Najkrajšia výtvarná práca s tématikou sviatkov jari“ je Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporovať a motivovať verejnosť - jednotlivcov i kolektívy, ktoré sa venujú udržiavaniu a rozvíjaniu tradičnej kultúry v oblasti tvorby kraslíc. Zároveň vytvárať podnety na výtvarný prejav, podporovať jeho rozvoj v tejto oblasti a prostredníctvom usporiadanej výstavy dať priestor na konfrontáciu a prezentáciu vyhotovených diel.

Súťažné kategórie

Kraslice v súťaží O najkrajšiu kraslicu sú zaraďované a hodnotené v týchto kategóriach:
I. Tradičné techniky zdobenia
kategória A:
deti a mládež do 18 rokov (vrátane
kategória B: dospelí od 19 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice

II. Súčasné techniky zdobenia
kategória A:
deti a mládež do 18 rokov (vrátane)
kategória B: dospelí od 19 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice

Výtvarné práce v súťaži Najkrajšia výtvarná práca s tématikou sviatkov jari sú zaraďované a hodnotené v týchto kategóriach:
kategória A: deti a mládež do 18 rokov (vrátane)
kategória B: dospelí od 19 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice

Podmienky súťaže

  1. Do súťaží možno prihlásiť autorov z celého Slovenska.
  2. Rozsah súťažnej kolekcie je stanovený na maximálne 5 ks kraslíc alebo 1 výtvarnú prácu od jedného autora, v prípade materských, základných, stredných a umeleckých škôl je to 5 ks kraslíc alebo 3 výtvarné práce za triedu.
  3. K účasti v súťaži je potrebné poskytnúť údaje o autorovi a kolekcii kraslíc/ výtvarnej práci poverenému zamestnancovi hlavného organizátora, ktorý vyplní Protokol o prevzatí na výstavu Od vajíčka po kraslicu. Sústreďovanie a preberanie prác je v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi.
  4. Vystavené súťažné kraslice a výtvarné práce ostávajú po skončení výstavy vo fonde múzea.
  5. O výnimkách súvisiacich s účasťou v súťaži môže rozhodnúť hlavný organizátor súťaže.

Časový harmonogram súťaže

  1. Súťaž vyhlasuje vyhlasovateľ najneskôr 30 dní pred termínom otvorenia výstavy v príslušnom kalendárnom roku.
  2. Termín uzávierky odovzdávania kraslíc a výtvarních prác je do 15. marca 2023.
  3. Výsledky súťaže sa vyhlasujú pri finisáži výstavy 18. mája 2023 v rámci Dňa múzeí.

Porota

Kolekcie kraslíc a výtvarné práce prihlásené do súťaže hodnotí nezávislá porota, ktorú menuje hlavný organizátor súťaže.

Kritéria hodnotenia

Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť, hodnotí sa najmä estetické a kompozičné spracovanie, náročnosť použitej techniky, no i využitie tradičných techník zdobenia kraslíc (napr. vosková batika, vyškrabávanie, leptanie, odrôtovanie, obliepanie slamou či priadzou, okúvanie a pod.).

Bližšie informácie

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
053 44 237 57
narodopis@muzeumspisa.com

Kedy?

od 3. 1. 2023 do 15. 3. 2023

Miesto

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves

Bližšie informácie

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
053 44 237 57
narodopis@muzeumspisa.com

Plagáty a pozvánky