Prieskum trhu na realizáciu C14 analýzy zvieracích kostí.  

Prieskum trhu na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, IČO: 31297927, so sídlom Letná 57/50, 05201 Spišská Nová Ves, Vás oslovuje so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na určenie PHZ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVO") na realizáciu „C14 analýzy zvieracích kostí“ získaných počas archeologického výskumu v polohe Hradisko v obci Jánovce (okr. Poprad). Analýza sa realizuje v rámci projektu podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia s názvom „3. etapa archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)“, č. projektu 23-521-01574.

 

TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY:

  • október – december 2023 – C14 analýzy 8 ks zvieracích kostí

NÁPLŇ VÝKONU UCHÁDZAČA:

  • C14 analýza z 8 ks zvieracích kostí získaných počas archeologického výskumu v polohe Hradisko v obci Jánovce (okr. Poprad), vypracovanie správy

CENOVÁ PONUKA BY MALA POZOSTÁVAŤ Z IDENTIFIKÁCIE UCHÁDZAČA:

  • obchodné meno alebo názov,
  • adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti
  • identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
  • meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom

Od úspešného uchádzača sa očakáva maximálna precíznosť a flexibilita.
Vašu cenovú ponuku môžete doručiť do 31. 10. 2023 (osobne, elektronicky, poštou).