Projekty do roku 2017Projekty Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi


Projekt pod názvom „GOTHIC WINDOWS OPEN“

Skvalitnenie informačno - komunikačného a prezentačného systému Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho pobočiek, ktorý bol úspešný v rámci výzvy č.1/2012 z programu Terra Incognita - Krajina nespoznaná a je súčasťou EHM 2013, prebieha v sídle Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a na pobočkách múzea v Smižanoch a v kaštieli Markušovce. Vďaka pomoci spomínaného programu múzeum vytvorí reprezentatívne priestory prvého kontaktu s návštevníkom, zlepši technicko – prevádzkové vybavenie v „infomúzejkách“ upraví exteriér nádvoria Provinčného domu prezentačnej zásteny a zavedie informačný systém v exteriéroch pobočiek. Predpokladaný termín ukončenia prác v súvislosti zo zariadením interiérov troch informačných múzejných priestorov a s osadením prezentačnej steny nádvoria,  informačného systému pre pobočky múzea je stanovený na koniec novembra 2012.

Dokončený projekt informačné foto

Projekty realizované v rámci programu Terra Incognita

Názov projektu

GOTHIC WINDOWS OPEN
Skvalitnenie informačno - komunikačného a prezentačného systému Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho pobočiek

Cieľ projektu

Hlavný cieľ projektu
   Zvýšiť rozvoj kultúrneho cestovného ruchu v objektoch a expozíciách Múzea Spiša v SNV, ktoré sú situované na Gotickej a Źeleznej ceste (cieľové miesta- Sp. N. Ves, Markušovce, cieľové body- Provinčný dom, Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach, Národopisné múzeum v Smižanoch a body záujmu), prostredníctvom vytvorenia informačného systému, rozšírenia, skvalitnenia propagačného servisu, prezentačných, kultúrnych a zážitkových služieb, formou skvalitnenia technického a prevádzkového zázemia múzea. Zvýšiť informovanosť turistov a návštevníkov Múzea Spiša, sprostredkovať im propagáciu celého regiónu a ponúknuť atraktívny balíček služieb, ktorý zabezpečí udržateľnosť produktov.

Špecifické ciele projektu  

 1. Zabezpečiť lepší prístup k poskytovaniu informácií postredníctvom vytvorenia "Infomúzejky" - miesto prvého kontaktu s návštevníkom zodpovedajúce svojou úrovňou kultúrnej inštitúcii. V Múzeu Spiša a jeho pobočkách - Sp.N. Ves, Markušovce, Smižany. Zabezpečenie technicko-prevádzkových podmienok pre tento účel (obstaranie interiérového vybavenia, nákup IKT prístrojov).
 2. Vytvorenie priestorov v exteriéri múzea na realizáciu voľno-časových zážitkových programov, vytvorenie podmienok na využitie zariadení z projektu Mediavel (pódium, altánky, lavičky...). Revitalizácia nádvoria Provinčného domu SNV. Osadenie tabuľového informačného systému v exteriéri parku v Markušovciach.
 3. Vytvoriť nové a zlepšiť existujúce technické zázemie pre realizáciu projektu (rekonštrukcia elektroinštalácie, úprava priestorov), zlepšenie drobnej infraštruktúry.
 4. Zvýšiť návštevnosť cieľových bodov a miest, kde sa prelínajú Gotická a Železná cesta, vytvorením atraktívnych balíkov služieb.
 5. Pripraviť Múzeum Spiša na prijatie zahraničných návštevníkov v roku 2013 (EHMK). Postupne vytvoriť podmienky, aby bolo múzeum schopné uspokojiť požiadavky návštevníkov a dosiahnuť európsku úroveň poskytovaných služieb.

Trvanie projektu

júl – november 2012

 

Názov projektu

Múzeum v slovenských ľudových rozprávkach Oživenie múzejných zbierok cez rozprávkový príbeh

Cieľ projektu

Cieľom projektu je predstaviť múzeum čo najširšej verejnosti tak, ako ho nepoznajú, prostredníctvom tradičnej slovenskej ľudovej rozprávky s využitím muzeálnej zbierky. Dlhodobým cieľom projektu je vytvoriť živé centrum a miesto, ktoré odráža súčasné potreby regiónu Spiš. Projekt preferuje múzeum nielen ako kultúrnu a zbierkotvornú inštitúciu, ale aj ako vzdelávacie centrum, ktoré vnesie do miest na Gotickej a Železnej ceste novú formu spolupráce, pričom práve v tejto funkcii spočíva neobyčajný potenciál nášho múzea.

Trvanie projektu

marec – júl 2012

 

Názov projektu

Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 - 1876 (v spišskom zálohu v rokoch 1412 - 1772 a v Provincii XVI. miest v rokoch 1774 - 1876)

Cieľ projektu

 1. atraktívnou formou prostredníctvom historických artefaktov a vytvorením dobovej atmosféry sprítomniť širokej verejnosti dejinné udalosti súvisiace s rokom 1412 a následným Poľským zálohom ( podpis zálohovej listiny, prezentácia 37 000 kôp českých grošov...), priblížiť politický, hospodársky, spol. a kultúrny život na Spiši v rokoch 1412 – 1876.
 2. realizovať výstavu ako putovnú pre rok 2013 a AJ mutáciou ju zrozumiteľne prezentovať aj pre zahraničného návštevníka
 3. vydanie odborno-popularizačnej sprievodnej brožúry ( katalógu) k výstave v AJ a SJ mutácii (vytvoriť reprezentačný propagačný materiál aj pre EHMK 2013 a sprievodné akcie v programe Terra Incognita).
 4. prostriedkom na dosiahnutie cieľa sú zážitkové aktivity (tvorivé dielne, rozmnožovanie starých listín brkom v dobových kostýmoch, ukážky výkonu práva z mestskom väzení, divadlo na nádvorí – „Zo života mesta “...., ale aj medzinárodný odborný seminár.
 5. prezentácia kultúrneho dedičstva Slovenska prostredníctvom jedinečných zbierkových predmetov.
 6. počas osláv Dní mesta SP. Nová Ves 2012 a v roku EHMK 2013, vytvoriť zážitkový produkt poznávania histórie regiónu a miest na Gotickej a Železnej ceste.

Trvanie projektu

1.8.2012 – 30.11.2012
(Prezentácia projektu od 31.8.2012 – do 31.12. 2013)

 

Názov projektu

História zrozumiteľná pre každého

Cieľ projektu

Dlhodobým zámerom projektu je vytvoriť z kaštieľa a letohrádku Dardanely kultúrne centrum regiónu a prezentačné miesto mesta Košice ako nositeľa titulu Európske hlavné mesto kultúry. Projekt preferuje múzeum nielen ako muzeologickú inštitúciu, ale ako aj vzdelávacie a kultúrne centrum, ktoré vnesie do miesta s bohatou históriou novú formu kultúrneho turizmu, vytvorí miesto zábavy cez ktorú priblíži veľký kultúrny a historický potenciál Múzea Spiša. Prínosom je prezentácia kultúrneho dedičstva regiónu, zlepšenie dostupnosti kultúry a jej vnášanie do verejného priestoru. Realizácia projektu významne prispeje k oživeniu a skvalitneniu kultúrnej produkcie a prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne.
Skvalitnenie služieb pre zahraničných návštevníkov je urobiť našu históriu pre nich prístupnejšou a zrozumiteľnejšou.
Projekt dáva možnosť širokej verejnosti širokej verejnosti stráviť chvíle oddychu a sebarealizácie v našom zariadení.
Našou snahou je do budúcnosti vytvoriť tradíciu, ktorá sa stane pre návštevníkov trvalou a neodmysliteľnou súčasťou leta.

Trvanie projektu

1. 8. 2012 – 30. 10. 2012

 

Názov projektu

100. výročie narodenia kpt. J. Nálepku
Výstava a interaktívny program - rekonštrukcia bojov

Cieľ projektu

Pre mladú generáciu sú hrôzy 2. sv. vojny, heroický vlastenecký zápas antifašistov, či kpt. Ján Nálepka, len vzdialenou, veľmi matnou etapou na stránkach dejepisu, preto touto akciou chceme zvýšiť záujem mladej generácie o osobu kpt. Jána Nálepku a antifašistický odboj.
Rekonštrukcie bojov a dobové vojnové scénky, muži v dobových partizánskych, nemeckých a sovietskych uniformách so zbraňou v ruke vytvoria tú pravú autentickú atmosféru doby, v ktorej sa zvádzal boj o našu slobodu a demokraciu.
Akcia tiež spropaguje medzi verejnosťou samotné Národopisné múzeum v Smižanoch, ktoré ponúka stálu expozíciu ľudovej kultúry stredného Spiša, rodný dom kpt. Jána Nálepku a expozície venované kpt. Jánovi Nálepkovi, pomôžeme tak udržať v širokej spoločnosti a hlavne u mladej generácie antifašistický odkaz slovenského odboja a osobnosť kpt. Jána Nálepku.

Trvanie projektu

19.9. – 30.9.2012

 

Projekty realizované z grantového programu Ministerstva kultúry SR 2012:

Názov projektu:

II. Etapa komplexný pamiatkovo historický výskum kaštieľa v Markušovciach, hospodárskej budovy a areálu parku

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je záchrana významnej NKP na Gotickej ceste - Kaštieľ s areálom v Markušovciach, s postupom: architektonicko – historický výskum kaštieľa, príprava sanácie vlhkosti hospodárskej stavby, obnova francúzskeho parku v zmysle rozhodnutí KPÚ č.: KE-11/55-04/158/SM, KE-11/1609-02/6878/SM, KE-11/1497-02/6606/SO.

Trvanie projektu:

marec - december 2012

 

Názov projektu:

16 spišských miest v rokoch 1412 – 1876

Cieľ projektu:

Cieľom výstavy je priblíženie politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho diania v rokoch 1412 – 1876 na Spiši spätého so šestnástkou. Naviac má Múzeum Spiša špecifické postavenie v tom, že od svojho vzniku je jeho sídlom Provinčný dom. - hist. budova, ktorá bola administratívnym centrom provincie od roku 1776. Výstava bude mať najmä popularizačný a vzdelávací charakter.

ÚČEL A PRÍNOS:
 • prezentácia histórie regiónu Spiš prostredníctvom pripomenutia a dokumentácie významných dejinných udalosti
 • oboznámenie verejnosti s nezastupiteľným poslaním a významom múzea ako fondovej inštitúcie, jej vedeckovýskumnou činnosťou a následnou prezentáciou svojich výsledkov.

Trvanie projektu:

September – november 2012

 

Názov projektu:

Doplnenie prístrojového vybavenia paleontologického laboratória – III. Etapa

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je doplniť laboratórium, ktoré zatiaľ slúži na konzerváciu paleontologických zberov, o ďalšie prístrojové zariadenia slúžiace na konzervovanie botanických a zoologických zbierok a skvalitniť odborné ošetrenie vlastných zberov z odboru geológia, paleontológia , paleobotanika, botanika a čiastočne zoológia- konzervovanie zberov krylogickými metódami. K dokumentovaniu palinlogických - analýza peľových zŕn z fosílnych profilov - vzoriek používame mikroskop s mikro fotozariadením, ku ktorému je potrebné doplniť kvalitný počítač na spracovanie mikrozáberov, ktoré slúžia na dokumentáciu a determináciu peľových zŕn a spór.

Trvanie projektu:

máj - október 2012

 

Názov projektu:

Klimatická ochrana výstavných a depozitárnych priestorov v areáli kaštieľa Markušovce

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť vhodnú klímu pre historicky hodnotné muzeálne exponáty nábytku v stálej expozícii kaštieľa a uložené zbierky v depozitároch hospodárskej budovy nákupom a inštaláciou technických zariadení, ktoré zabezpečia optimálnu klímu priestorov,zlepšia kvalitu uloženia a sledovania zbierok a prispejú i k zlepšeniu prostredia pre pracovníkov múzea ako aj samotných návštevníkov.

Trvanie projektu:

2. polrok 2012

 

Názov projektu:

Kvalitné uloženie zbierok a dokumentácie k zbierkovým predmetom

Cieľ projektu:

Múzeum postupne prechádza na digitálne spracovanie zbierkových predmetov. Výstupom digitálneho spracovania sú dokumenty vo formáte A4, ktoré je potrebné kvalitne uložiť pre následné použitie. Jedným z cieľov projektu je aj kvalitné uloženie herbárových položiek, plodov, semien a vetvičiek rastlín v bezprašných kontajneroch či škatuliach.

Trvanie projektu:

jún - december 2012

 

Názov projektu:

Remeselnícke týždne

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je sprostredkovať cieľovým skupinám súťažno-zábavnou vzdelávacou formou, prostredníctvom tvorivých remeselníckych dielní, informácie z oblasti pôvodných remesiel a vytvoriť novú dlhodobejšiu kultúrno-vzdelávaciu formu spolupráce medzi školou a múzeom, ktorá je založená na opakovanej návšteve múzea žiakmi.
Projekt bude realizovaný v mesiacoch apríl - september 2012.
Apríl: oslovenie remeselníkov, dobrovoľníkov, študentov Strednej pedagogickej školy v Levoči a podanie informácií ohľadom spolupráce.

Trvanie projektu:

apríl - september 2012