Názov projektu:

Akvizícia preparátu kamzíka vrchovského tatranského za účelom budovania prírodovednej expozície a doplnenia zbierkového fondu.

Číslo projektu: 20-522-03396

Hlavným cieľom projektu bolo získanie dermoplastického preparátu samice kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) so zámerom budovania novej prírodovednej expozície. Expozícia bude zameraná na prezentovanie jednotlivých častí regiónu Spiš, medzi ktoré patria aj Tatry. Pohorie Tatry je charakteristické špecifickou vysokohorskou flórou a faunou a kamzík vrchovský tatranský je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tohto biotopu. Nadobudnutá položka obohatila zbierkový fond múzea a do vybudovania prírodovednej expozície bude využívaná na výchovu a vzdelávanie žiakov materských, základných a stredných škôl alebo na prezentačné účely formou výstav. Rovnako ju bude možné využiť na vedeckovýskumné účely ako študijný či porovnávací materiál pre vedeckých pracovníkov, ale aj študentov. V súčasnosti je nový zbierkový predmet súčasťou výstavy zameranej na akvizičnú činnosť múzea s názvom „Prírodovedné zbierky posledného desaťročia“, kde predstavuje jeden z najnovších prírastkov v zbierkovom fonde múzea. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fotodokumentácia