Prírodovedný výskum v Levočských vrchoch

Číslo projektu: 20-521-01986

Projekt „Prírodovedný výskum v Levočských vrchoch“ nadviazal na viacročný prírodovedný výskum, ktorý bol zameraný na získanie základných údajov o neživých zložkách prírody a vybraných skupinách fauny a flóry v oblasti Levočských vrchov. Územie tohto geomorfologického celku spadá do pôsobnosti Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, teda do regiónu Spiš. Z dôvodu existencie Vojenského obvodu Javorina bol dlhodobo znemožnený prístup a vedecký prieskum oblasti, čo viedlo k absencii komplexných informácií o biodiverzite Levočských vrchov. Možnosť výskumu sa naskytla až po zrušení vojenského obvodu v roku 2011. Postupne túto príležitosť využili aj prírodovední pracovníci Múzea Spiša v spolupráci s externými odborníkmi, čo vyvrcholilo v roku 2020. Realizovaný bol speleologický, geologický, floristický a faunistický výskum, v rámci ktorého boli skúmané predovšetkým mäkkýše (Mollusca), motýle (Lepidoptera) a vtáky (Aves).

Hlavným výstupom výskumu boli odborné príspevky publikované vo Vlastivednom zborníku Spiš 10, ktorý bol vydaný v roku 2020 a slávnostne uvedený začiatkom roku 2021.

Popularizačnou formou boli výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentované na prednáške pre verejnosť s názvom Okno do prírody Levočských vrchov v rámci cyklu prednášok O prírode v pivničke. Podujatím „Čo lieta povetrím Levočských vrchov?“ boli žiakom predstavené motýle, vtáctvo územia a špecifiká ich výskumu.

Výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Odborné príspevky vo Vlastivednom zborníku Spiš 10

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-521-01986 podporeného Fondom na podporu umenia – Odborné príspevky vo Vlastivednom zborníku Spiš 10

Popularizačné náučné prednášky pre žiakov

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-521-01986 podporeného Fondom na podporu umenia – Popularizačné náučné prednášky pre žiakov Fotodokumentácia z projektu číslo 20-521-01986 podporeného Fondom na podporu umenia – Popularizačné náučné prednášky pre žiakov

Prednáška pre verejnosť

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-521-01986 podporeného Fondom na podporu umenia – Prednáška pre verejnosť

Terénny výskum

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-521-01986 podporeného Fondom na podporu umenia – terénny výskum