Projekt FNPU č. 17-521-01734

Nová expozícia Príroda Spiša v zrekonštruovanom objekte – Provinčnom dome – sídle Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 2017

Zhrnutie výstupov projektu:

Realizáciou projektu Nová expozícia Príroda Spiša v rekonštruovanom objekte – Provinčnom dome – sídle Múzea Spiša v SNV, bol naplnený jeho zámer i cieľ v súlade so zmluvou č. číslo 17-521-01734 zo dňa 31.8.2017 (Teda po úprave rozpočtu pôvodnej žiadosti, kedy z dôvodu krátenia finančných prostriedkov bola z projektu vyňatá realizácia úvodnej veľkorozmernej 3D makety – výrez regiónu SPIŠ z podkladu orograf. mapy SR). Výstupom projektu je komplexná textová, grafická a výtvarne- architektonická dokumentácia ako podklad k realizácii novej expozície Príroda Spiša na ploche 400 m2, v rekonštr. sídle Múzea Spiša (MS) v historickej budove, Provinčnom dome v Sp. N.Vsi. Výstupom projektu je libreto a scenár k expozícii Príroda Spiša, na ktorého tvorbe sa podieľal autorský kolektív tvorený z interných (v počte 5 ) i externých (v počte 14) odborných pracovníkov. (textové podklady a čiastkové správy evidované v archíve MS). Koordinátormi autorských tímov za jednotlivé odbornosti boli odborní pracovníci MS – Ing. Zuzana Krempaská ( garant projektu a koord. odbor geológia, paleontológia), RNDr. Pavol Chromý (odbor krajinná ekológia, zoológia) , RNDr. Marta Nižnanská (odbor botanika),Mgr. Denis Kuzl (zoológia), Mgr. Erika Gibalová (botanika). Naším cieľom bolo vytvorenie novej expozície, ktorá nahradí pôvodnú prírodovednú expozíciu (od1976 - 2015zrušená). Zámerom je prezentovať jedinečnú geologickú rôznorodosť, paleontologickú jedinečnosť a biodiverzitu regiónu Spiš a na relatívne malej ploche podať návštevníkom komplexné informácie o prírode (živej a neživej) Spiša. Využitím interaktívnych prvkov sa pokúsime vytvoriť otvorenú expozíciu „5 zmyslov“ („Neostane v hlave, čo neprejde zmyslami“ J.A.Komenský), vidím, počujem, cítim- voniam, dotýkam sa, chutnám (zrak, sluch, hmat, chuť, čuch), ktorá by bola zrozumiteľná i pre návštevníkov so zrakovým postihnutím. Východiskom pre scenár bol región Spiš ako zberná oblasť Múzea Spiša, prezentovaný orografickými celkami: Tatry, Popradská kotlina a Kozie chrbty, Levočské vrchy a Spišská Magura, Pieniny a Ľubovnianska vrchovina, Slovenský raj, Hornádska kotlina, Volovské vrchy, Branisko a Čierna hora. Múzeum Spiša je jediné múzeum na území Spiša, ktoré malo a bude mať prírodovednú expozíciu zameranú na celý región Spiš. (len Múzeum TANAP-u, kt. je zamerané na územie Tatier). Expozícia bude inštalovaná v desiatich miestnostiach. Architektonicko-výtvarné riešenie expozície vypracovali Mgr. Peter Masár a Mgr. Dušan Veverka, v zmysle, rozpočtu, v súlade a v rozsahu, ktorý je uvedený v žiadosti a  zmluve projektu č. 17-521-01734. Projekt prebiehal v nasledovných etapách: po podpise zmluvy v auguste 2017 boli do septembra 2017 realizované prvé stretnutia odborných tímov, teda pracovníci MS podali prvé informácie, kolegom, externým odb. pracovníkom a vznikli predbežné dohody o spolupráci na tvorbe scenára. Zároveň prebiehal prieskum trhu a výber architektov pre vypracovanie architektonicko-výtvarného riešenia novej expozície. Navštívili sme múzeá SNM Múzeum A. Kmeťa v Martine a SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, kde sme spoznali nové prírodovedné expozície a konzultovali sme s kolegami. V ďalšej etape od októbra 2017 – do januára 2018 boli pripravené zmluvy v zmysle rozpočtu projektu, prebiehali konzultácie v rámci odborných skupín, tvorili sme scenár, sumarizovali podklady od jednotlivých autorov. Prebiehali stretnutia s architektmi, ktorým sme poskytli podklady z projektovej dokumentácie i libreta a scenár. Konzultovali sme prvé návrhy architektov a prevzali sme finálnu dokumentáciu architektonicko-výtvarného riešenia „Novej expozície Príroda Spiša“. V mesiaci január – máj finalizácia všetkých podkladov a ich archivácia v Múzeu Spiša a propagácia projektu.

Ukážka na budúce priestory „Novej expozície Prírody Spiša“
Ukážka na budúce priestory „Novej expozície Prírody Spiša

Ukážka na budúce priestory „Novej expozície Prírody Spiša

Ukážka na budúce priestory „Novej expozície Prírody Spiša

Fyzickogeografická mapa regiónu Spiš“
Fyzickogeografická mapa regiónu Spiš