Projekt FNPU č. 17-380-03831

ICOM NATHIST Conference: The Anthropocene Natural History Museums in the Age of Humanity

Zhrnutie výstupov projektu:
Výstupom projektu bola aktívna účasť Ing. Zuzany Krempaskej na medzinárodnej konferencii ICOM (International council of muzeums) sekcie NATHIS v  Pittsburghu, štát Pennsylvania, USA, ktorá sa konala 25.10. - 30.10.2017 v Carnegie Museum of Natural History. Zúčastnilo sa jej 250 delegátov z 30 krajín sveta. Téma konferencie: The Anthropocene -Natural history Museums in the Age of Humanity (Prírodovedné múzeá v ére človeka), koncept ľudského vplyvu a interakcie s globálnym prostredím sa dotýkal vedy, ochrany, umeleckého vyjadrenia, filozofie a dokonca aj rekreácie. Z. Krempaská participovala aj na odbornom programe formou posteru a diskusie predstavila projekt s názvom: Príroda Spiša v kocke (Nature of Spiš in a nutshell) a prezentovala Múzeum Spiša a región Spiš. Hlavné podujatie projektu bola konferencia, ktorá prebiehala podľa programu (desiatky prednášok, kľúčové prednášky, príspevky kolegov z múzeí celého sveta, diskusie, viď. v prílohe). Súčasťou bolo i otvorenie výstavy „WE are Nature“ (https://carnegiemnh.org/visitor/we-are-nature/). Sprievodné podujatia boli workshopy, kde rôzne firmy prezentovali novú muzeálnu techniku,  výstavné prvky a prezentačné programy pre rôzne cieľové skupiny. Súčasťou bola prehliadka všetkých expozícií múzea Carnegie museums of Pittsburgh (www.carnegiemuseums.org a www.carnegiemnh.org).

Mimoriadnym prínosom bola exkurzia do prírodnej rezervácie Powdermill (29.10.2017). Je to environmentálne výskumné centrum, s výskumnou stanicou a programom pre migráciu vtákov, ktorá patrí pod Carnegie prírodovedné múzeum. Centrum sa viac ako 50 rokov venuje výskumu (dlhodobé a krátkodobé vedecké štúdie v herpetológii, botanike, zoológii bezstavovcov a ornitológii), vzdelávaniu a ochrane. Je to miesto pre vedcov, študentov a rodiny, ktoré majú záujem o prírodný svet.  Exkurzia (29.10.2017) do Fallingwater - zachovanie majstrovského diela Franka Lloyda Wrighta, zachrána miesta, pre ktoré bola navrhnutá, a interpretácia histórie pre súčasné a budúce generácie svetovej komunity.  Je to prezentácia sily dizajnu v harmónii s prírodou.

Vďaka kontaktu s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Pittsburghu p. Josethom Senkom som navštívila ďalšie múzea v Pittsburgu, kde bol dohodnutý i kontakt s riaditeľmi múzeí: The Andy Warhol Museum (sprevádzal nás p. Donald Warhol, synovec Andy Warhola) - najväčšie múzeum amerického umenia venované jedinému umelcovi. Rozkladá sa na 8 200 m2 v siedmich podlažiach. Obsahuje celkovo 17 galérií v ktorých je okolo 900 obrazov, takmer 2 000 návrhov na papieri, 4 000 fotografií a viac než 4 000 filmov. Múzeum bolo otvorené v roku 1994. Ďalším unikátnym múzeom bolo Heinz History Museum – director Andrew E. Masich. Diskusia s ním bola veľmi zaujímavá. Prijal pozvanie na Slovensko, kde má i korene. Všade som odovzdala i prijala propagačný materiál a kontakty.

Etapy realizácie: jún-september 2017 - organizačné zabezpečenie (komunikácia, pozývací list, registrácia, zabezpečenie leteniek, ubytovania, príprava posteru), september – október, príprava prezentácie, abstraktu, tlač baneru, október – realizácia cesty, november – máj prezentácia výsledkov, publicita, vyhodnotenie projektu, spracovanie fotodokumentácie.

Spôsob financovania: Fonf na podporu umenia/ 2017 – 2000 eur ( cestovné, registrácia, ubytovanie) a Múzeum Spiša v SNV: terénna exkurzia, diéty, poistenie.

The Anthropocene - Natural history Museums in the Age of Humanity
(Prírodovedné múzeá v ére človeka)
25. 10. - 30. 10. 2017

Carnegie Museum of Natural History

Carnegie Museum of Natural History

Carnegie Museum of Natural History

Konferencia, súčasťou ktorej bolo otvorenie výstavy We are nature, prednášky, príspevky kolegov z múzeí celého sveta, diskusie

Carnegie Museum of Natural History

Predstavenie projektu s názvom: Príroda Spiša v kocke (Nature of Spiš in a nutshell)

Carnegie Museum of Natural History

Honorárny konzul SR v Pittsburghu, p. Joseth Senko s manželkou

Carnegie Museum of Natural History

Carnegie Museum of Natural History

Carnegie Museum of Natural History

The Andy Warhol Museum

Carnegie Museum of Natural History

Cathedral of Learning

Carnegie Museum of Natural History

Heinz History Museum

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Cyklus prednášok O prírode v pivničke
Múzeá sveta
25. 4. 2018

Cyklus prednášok O prírode v pivničke Múzeá sveta

Cyklus prednášok O prírode v pivničke Múzeá sveta

Cyklus prednášok O prírode v pivničke Múzeá sveta