Číslo projektu: 16-630-05287

6.3 Ochrana zbierkových fondov

Názov projektu: Ochrana entomologických a botanických zbierok, uloženie dokumentácie druhostupňových karát.

Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie

Odborná ochrana zbierkových predmetov sa musí systematicky vykonávať s cieľom zastavenia alebo spomalenia prirodzených procesov degradácie zbierkových predmetov a týmto spôsobom zachovávať ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu.

    Je zabezpečovaná
  • trvalým odborným uložením zbierkových predmetov v špecificky upravených a zabezpečených priestoroch múzea alebo galérie – v depozitároch,
  • zabezpečením optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok pri trvalom uložení zbierkových predmetov v depozitároch,
  • vytváraním optimálnych klimatických, svetelných a bezpečnostných podmienok pri prezentácii, štúdiu a preprave zbierkových predmetov, (zo zbierky zákonov Slovenskej republiky 206/2009 Z. z. )

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v snahe splniť tieto požiadavky vyplývajúce zo zákona, vypracovalo a predložilo v roku 2016 projekt do Fondu na podporu umenia. Zámerom projektu bolo nakúpiť entomologické škatule, kovové skrinky a kartotéky s cieľom skvalitniť ochranu zbierkových predmetov z entomológie, botaniky tým, že budú umiestnené v prachotesných škatuliach, resp. skrinkách a pravidelnou chemickou ochranou ich zabezpečíme pred škodcami. Prínos projektu pre odborných pracovníkov entomológov a botanikov, študentov a školákov je hlavne v tom, že môžu študovať zbierkový fond v kvalitne uložených mobiliároch.

Projekt bol podporený dotáciou z FPU vo výške 5500 €.
Zakúpené boli entomologické škatule, sklenené kalíšky na dezinsekčný prostriedok, ktorý bude vložený v každej škatuli, kovové skrinky na uloženie botanického materiálu – plody, vetvičky, machy a iný drobný materiál, na uloženie dokumentácie a vytváranie rôznych triednikov.

Fotopríloha kališky

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Fotopríloha kovové skrinky

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Fotopríloh škatule

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287

Projekt cislo 16-630-05287